Finansowanie zakupów na edukację zdalną. Europejski Fundusz Społeczny na rozwój uczelni wyższych na lata 2021–2027 – relacja z webinaru

Realizacja zajęć w trybie zdalnym to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami. Jest przy tym niezwykle ważna nie tylko w kontekście pandemii koronawirusa. Zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy i wspieranie umiędzynarodowienia to jeden z najważniejszych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego dostrzegany także przez Unię Europejską.

Oczywiście wdrażanie rozwiązań technologicznych wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów finansowych. Atrakcyjnym źródłem ich finansowania mogą stać się środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój uczelni w nadchodzącej perspektywie finansowej. Szczegółowych informacji na ich temat udzieliła reprezentująca Konfederację Lewiatan Małgorzata Lelińska w trakcie konferencji edukacyjnej „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczelni wyższych: technologia, finanse, perspektywy”. Zachęcamy do zapoznania się z całością wystąpienia, poniżej znajduje się również relacja tekstowa z wydarzenia:

Środki unijne na edukację zdalną w nowej perspektywie

Rozwój edukacji to jeden z najważniejszych elementów polityki społecznej Unii Europejskiej. Wśród licznych aspektów kluczowe znaczenie zyskują zwłaszcza te projekty, które stawiają na pokonywanie barier, rozwój technologiczny oraz podwyższanie poziomu naukowego.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS 2021–2027) to następca Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), z którego korzystały m.in. uczelnie. Daje możliwości pozyskiwania środków również na edukację zdalną.

Małgorzata Lelińska

Budżet FERS ma przy tym wynosić ponad 4 miliardy euro. Zakres Programu jest bardzo szeroki: obejmuje z jednej strony m.in. ułatwianie dostępu do rynku pracy dla osób wykluczonych, z drugiej różnego typu inicjatywy edukacyjne, w tym wsparcie rozwoju szkolnictwa wyższego. Co szczególnie ważne z perspektywy uczelni poszukujących źródeł finansowania inwestycji w obszar edukacji zdalnej, przewidziano specjalne pule środków na ten cel.

Szkolnictwo wyższe i nauka w kontekście FERS

Wsparcie dla szkolnictwa wyższego jest przewidziane w osi piątej programu – Szkolnictwo wyższe i nauka. Wśród nich z perspektywy nauki zdalnej szczególnie ważne są następujące założenia:

6.

Rozwój doskonałości dydaktycznej i naukowej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

7.

Rozwój kwalifikacji i kompetencji zarządczych, przekrojowych i cyfrowych kadry zarządzającej i administracyjnej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauk

9.

Wdrażanie w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia oraz systemu kształcenia na odległość.

Powyższe kierunki obejmują m.in. tworzenie i modyfikację systemów i procedur kształcenia na odległość, digitalizację materiałów dydaktycznych czy cyfryzację procesu kształcenia. Wstępna, szacunkowa pula środków, która ma wesprzeć te działania, to 100 mln PLN.

Kiedy będzie można uzyskać fundusze?

Choć obecna perspektywa finansowa jest datowana na lata 2021–2027, wciąż jest opracowywana. W związku z tym przedstawiciele uczelni mają jeszcze czas na przemyślenie inicjatyw, sporządzenie niezbędnej dokumentacji i wykorzystanie pełni potencjału, jaki oferuje FERS.

Pomiędzy 2 czerwca a 9 lipca 2021 roku trwały konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. Planuje się, że na przełomie listopada i grudnia zakończą się prace nad programem i zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, a następnie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Pomimo tego że mija pierwszy rok perspektywy, nie posiadamy więc jeszcze najważniejszego dokumentu, pozwalającego na korzystanie ze środków.

 Małgorzata Lelińska

To jednocześnie dobra informacja dla uczelni, które chcą rozwijać edukację zdalną w przyszłości. Kiedy dokładnie będzie można składać wnioski i przystąpić do realizacji projektów?

Szacując na podstawie dotychczasowych perspektyw, można się spodziewać, że uruchomienie naborów dla uczelni będzie miało miejsce w II/III kwartale 2022 roku. Projekty będzie można natomiast realizować w roku akademickim 2022/2023.

 Małgorzata Lelińska

 

Ważne decyzje polityczne

Wiele zależy przy tym od szczegółowego opisu osi priorytetowych przyszłego programu. W najbliższej przyszłości pojawią się także szczegółowe informacje dotyczące m.in. tego, kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać ze wsparcia, na co będzie można pozyskać finansowanie oraz czy konieczne będzie posiadanie wkładu własnego.

Należy obserwować również rozwój prac nad ustawą wdrożeniową, która będzie decydować m.in. o sposobie organizacji konkursów i ścieżkach odwołania od oceny. W znacznej mierze od tych przepisów zależy możliwość korzystania z oferowanych środków.

Małgorzata Lelińska

Warto mieć świadomość, że pozyskiwanie środków z Unii wymaga także znacznej wiedzy i praktycznych umiejętności, dotyczących chociażby kwalifikowania wydatków i ich rozliczania. W związku z tym warto korzystać z eksperckiej wiedzy i włączać się w prace dotyczące kształtowania systemu zewnętrznych instytucji i organizacji, także takich jak Konfederacja Lewiatan. Pomoże to dopasować warunki wsparcia do specyfiki działania uczelni, uzyskać dostęp do kluczowych informacji i uniknąć zbędnych problemów w trakcie realizacji projektu i po nim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Subskrybuj nasz blog!